DE C VAN CONCURRENTIEBEDING

Veel arbeidsovereenkomsten bevatten een concurrentiebeding. In de praktijk wordt een onderscheid gemaakt in een strikt concurrentiebeding (“je mag geen concurrerende werkzaamheden verrichten”) en een zogenaamd relatiebeding (“je moet van de relaties afblijven”). Voor de werking van het wettelijk systeem is een relatiebeding een bijzondere vorm van het concurrentiebeding. Met andere woorden: wat voor het concurrentiebeding geldt, geldt ook voor het relatiebeding. Wat wel en niet mag met een concurrentiebeding verandert ingrijpend onder invloed van de WWZ.

De nieuwe hoofdregel per 1 januari 2015 is dat een concurrentiebeding alleen mag worden overeengekomen in een arbeidscontract voor onbetaalde tijd. Bij tijdelijke contracten is het opnemen van een concurrentiebeding in beginsel niet meer toegestaan. De gedachte hierachter is dat een werknemer niet dubbel benadeeld zou moeten worden: een baan van tijdelijke aard en een belemmering in het vinden van nieuw werk.

Afwijking van de hoofdregel is alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen “van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen”. Deze belangen moeten voor het specifieke geval van de betreffende werknemer gelden en gemotiveerd worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Ontbreekt die motivering, dan is het concurrentiebeding ongeldig. Kortom, een werkgever zal van heel goede huize moeten komen om een werknemer alleen tijdelijk zekerheid op werk te bieden, maar hem wel te willen houden aan een concurrentiebeding.
In alle gevallen kan de betrokken werknemer de gang naar de rechter maken om onder het
concurrentiebeding uit te komen. De rechter toetst aan twee criteria:

• heeft de werkgever ook daadwerkelijk (zwaarwegende bedrijfs- of dienst)belangen bij handhaving van het concurrentiebeding? En:
• wordt de werknemer mogelijk onevenredig benadeeld door het concurrentiebeding?
Tot slot. Geen zorgen over de lopende arbeidscontracten binnen uw bedrijf. Voor alle arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari jl. zijn afgesloten, ook die voor bepaalde tijd, geldt het oude regime.