DE D VAN DOSSIEROPBOUW

Dossieropbouw was al belangrijk, maar onder de WWZ wordt dit van doorslaggevend belang. Dat heeft alles te maken met de wijziging van ons ontslagstelsel per 1 juli 2015. Vanaf dat moment bepaalt de ontslagreden de ontslagroute: naar het UWV of naar de kantonrechter. Voor een bedrijfseconomisch ontslag en een ontslag na 2 jaar ziekte moet u naar het UWV. Bij alle andere ontslaggronden is de gang naar de kantonrechter verplicht. De keuze die u nu nog als werkgever heeft, verdwijnt dus. Daarnaast worden de ontslaggronden streng getoetst en ligt de hoogte van de transitievergoeding al vast.

Wat betekent dit concreet voor u?

Een voorbeeld: stel u wilt afscheid nemen van een werknemer die niet naar behoren presteert, maar daar ligt (te) weinig over vast. Nu is het nog zo dat een kantonrechter dan toch vaak besluit de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bijvoorbeeld omdat hij vindt dat de arbeidsrelatie ook niet kan voortduren door omstandigheden, die op zich los kunnen staan van het disfunctioneren. Dat vertaalt zich dan vaak in een hogere ontslagvergoeding, maar het einde van de arbeidsrelatie is wel een feit.

Onder de WWZ is de rechter deze ‘speelruimte’ kwijt. De rechter kan de arbeidsovereenkomst dan
alleen ontbinden als aan alle wettelijke criteria is voldaan. In het geval van disfunctioneren:

• moet u aantonen dat de werknemer tijdig op de hoogte is gesteld da t hij beneden de maat presteert;
• moet u kunnen laten zien dat de werknemer voldoende in de gelegenheid is gesteld om zijn functioneren te verbeteren;
• moet duidelijk zijn dat het disfunctioneren niet aan u te wijten is omdat u onvoldoende zorg heeft besteed aan scholing of de arbeidsomstandigheden van de werknemer;
• en moet u kunnen onderbouwen dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen een redelijke termijn, ook niet met behulp van scholing.

Is uw dossier op een van deze punten niet compleet, dan wijst de rechter het ontbindingsverzoek af. Omstandigheden die niet zien op het gestelde disfunctioneren blijven buiten beschouwing. Een gebrekkig dossier kan na 1 juli 2015 langs die weg dus niet meer worden gecompenseerd, ook niet met een hogere vergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is immers wettelijk bepaald. Het is dus zaak dat u hierop anticipeert zodat uw personeelsdossiers per 1 juli 2015 op orde zijn.