DE I VAN INWERKTREDING

1 JANUARI 2015
Het eerste deel trad op 1 januari 2015, waaronder de Aanzegplicht. De mogelijkheid om het recht op loon te beperken in gevallen die voor rekening van de werkgever komen wordt aan banden gelegd, ook de verruimingsmogelijkheden in een CAO. Daarnaast wordt de toegang tot de IOAW vanaf 1 januari 2015 afgebouwd en wordt de IOW tot 1 januari 2020 verlengd.

1 JULI 2015
Wijzigingen in de ketenregeling
Vanaf 1 juli 2015 wordt het tweede deel van kracht. Flexwerkers krijgen dan meer zekerheid en kunnen
eerder doorstromen naar een vaste baan. Flexwerkers moeten na 2 jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is dat 3 jaar.
Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. Dit geldt ook vanaf 1 juli 2015. De tussenpoos is momenteel 3 maanden.

Wijzigingen in het ontslagrecht
Vanaf 1 juli 2015 komt er 1 vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Vanaf 1 juli 2015 hebben alle werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Deze voorwaarden zijn:
• als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest (let op: voor flexwerkers heeft de Minister reparatiewetgeving ingediend!);
• de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd.
Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar. We zullen u daarover nog informeren.

Wijzigingen WW
Op 1 juli 2015 wordt:
• na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien;
• de inkomensverrekening in de WW ingevoerd.

1 JANUARI 2016
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog 24 maanden (tenzij bij CAO gerepareerd).
1 APRIL 2016
Inwerkingtreding van de Calamiteitenregeling. Artikel 7:627 BW (geen werk geen loon) komt te
vervallen.