DE K VAN KETENREGELING

De Ketenregeling hangt samen met één van de pijlers onder de WWZ: het geven van (meer) zekerheid aan flexibele arbeidskrachten. De Ketenregeling beperkt de ruimte voor een werkgever om een werknemer door middel van opvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd “aan het lijntje te houden”. Op enig moment ontstaat ter bescherming van de werknemer automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een dergelijk contract eindigt dan niet meer van rechtswege maar kan alleen door tussenkomst van de Kantonrechter of het UWV worden beëindigd.

De Ketenregeling in de huidige wetgeving biedt de mogelijkheid om (maximaal) drie tijdelijke arbeidscontracten te schakelen, gedurende maximaal 3 jaar. Met andere woorden: de totale keten mag bestaan uit 3 schakels en mag niet langer zijn dan 3 jaar. Bij een onderbreking van 3 maanden, ontstaat een nieuwe keten. De huidige Ketenregeling is dus 3-3-3: 3 schakels, 3 jaar en 3 maanden onderbreking.

Onder de WWZ zal de Ketenregeling vanaf 1 juli 2015 worden aangescherpt. Nog steeds zal het mogelijk zijn om (maximaal) drie tijdelijke arbeidscontracten te schakelen, maar de totale arbeidsduur mag naar nieuw recht niet meer zijn dan 2 jaar in plaats van 3 jaar. Bovendien ontstaat pas een nieuwe keten na een onderbreking van 6 maanden in plaats van 3 maanden. De nieuwe Ketenregeling wordt dus 3-2-6: 3 schakels, 2 jaar en 6 maanden onderbreking.

Heikel punt bij de toepassing van de Ketenregeling is het zogenoemde “opvolgend werkgeverschap”. Bij opvolgend werkgeverschap kan de Ketenregeling doorwerken van een oude naar een nieuwe werkgever, indien de nieuwe werkgever nagenoeg dezelfde arbeid laat verrichten en die werkzaamheden ongeveer dezelfde verantwoordelijkheden en vaardigheden van de betrokken werknemer vragen. De nieuwe werkgever, die bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van hetzelfde concern, erft dan als het ware de keten van de oude werkgever en is daar aan geboden.

Nieuw onder de WWZ is, dat tussen de oude en de nieuwe werkgever geen banden meer hoeven te bestaan, zodat de nieuwe werkgever ook zonder de kwaliteiten van de werknemer te kennen al geconfronteerd kan worden met de effecten van de ketenregeling. Het is dus goed oppassen bij het voortzetten van ondernemingsactiviteiten door middel van het overnemen van personeel.

Tot slot voor de echte fijnproevers: op dit moment kan bij cao nog onbeperkt van de Ketenregeling worden afgeweken, maar ook dat gaat per 1 juli a.s. veranderen. De Ketenregeling mag dan bij cao slechts worden opgerekt tot 6-4-6 : 6 schakels, 4 jaar en 6 maanden onderbreking. Dit kan alleen in specifieke gevallen.