DE S VAN STATUTAIR DIRECTEUR

De statutair directeur neemt een bijzondere plaats in binnen het Nederlandse arbeidsrecht. Over het algemeen heeft hij twee petten op: die van bestuurder en die van werknemer. Deze twee petten geven de statutair directeur nu en onder het nieuwe recht vanaf 1 juli a.s. een status aparte. Als werknemer valt de statutair directeur gewoon onder de werking van de WWZ. De nieuwe regels met betrekking tot Aanzegplicht, Transitievergoeding en Billijke vergoeding (“muizengaatje”) gelden ook voor deze bijzondere werknemer. In zoverre kan de status aparte dus niet in het nadeel van de statutair directeur uitvallen.
De wetgever heeft wel rekening gehouden met de “twee petten” en in de WWZ de volgende regelingen specifiek toegesneden op de statutair directeur.

De Ketenregeling geldt slechts ten dele. Weliswaar geldt ook voor een statutair directeur het wettelijk maximum van drie contracten voor bepaalde tijd, maar in de schriftelijke arbeidsovereenkomst mag wel worden afgeweken van de maximumperiode van 24 maanden. Drie contracten van drie jaar zijn bijvoorbeeld gewoon toegestaan.
De PREVENTIEVE ONTSLAGTOETS geldt (net als nu) niet voor de statutair directeur. Toestemming van het UWV is met andere woorden niet vereist. Evenmin voor bestuurders van verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, corporaties en vergelijkbare buitenlandse rechtspersonen. Let op: voor de stichtingsbestuurder moet wel ontslagvergunning worden gevraagd .
Onder de werking van de WWZ krijgt de “gewone” werknemer de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode terug te komen op zijn instemming met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (Bedenktijd). Hij kan binnen 14 dagen (of 21 dagen als hij niet op het recht is gewezen) herroepen. De statutair directeur heeft dit herroepingsrecht niet.