DE X VAN HET VERMENIGVULDIGINGSTEKEN

Een beëindigingsvergoeding wordt sinds jaar en dag berekend aan de hand van de kantonrechtersformule. Deze formule bestaat uit drie elementen: A X B X C. A is het aantal gewogen dienstjaren. Dat zijn de feitelijke dienstjaren afgezet tegen de leeftijd van een werknemer. B is het bruto maandsalaris, vermeerderd met vakantietoeslag en andere structurele vaste looncomponenten. C staat voor de correctiefactor, waarin tot uitdrukking komt welke partij het einde van het dienstverband overwegend valt te verwijten. Is dat de werkgever, dan ligt de correctiefactor ergens tussen 1 en 2. Is dat de werknemer, dan ligt de correctiefactor tussen 0 en 1.

De kantonrechtsformule verdwijnt per 1 juli 2015. Daar komt de wettelijke transitievergoeding voor in de plaats. Wanneer deze vergoeding precies verschuldigd is kunt u teruglezen bij de T van Transitievergoeding.

Het verschil met de kantonrechtersformule is dat het leeftijdscomponent niet langer meetelt bij de berekening van de transitievergoeding. Alleen het aantal dienstjaren en het maandsalaris zijn daarvoor
nog van belang. De zogezegde ‘transitieformule’ is als volgt:

Dienstjaar 0-10: een half dienstjaar X 1/6e maandsalaris.
Dienstjaar 10+: een half dienstjaar X 1/4e maandsalaris.

Het maandsalaris bestaat uit:

• 1/12e X het contractueel overeengekomen bruto jaarloon;
• 1/12e X de jaarlijkse vakantietoeslag en de vaste eindejaarsuitkering;
• 1/12e X overeengekomen vaste looncomponenten (zoals een ploegentoeslag en overwerkvergoeding) verschuldigd in de 12 maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt;
• 1/36e X overeengekomen variabele looncomponenten (zoals bonussen en winstuitkeringen) verschuldigd in de 36 maanden voorafgaande aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt.
De transitievergoeding bedraagt maximaal EUR 75.000, of een jaarsalaris als dat hoger is.

Voor jongeren (onder de 18 jaar met een gemiddelde arbeidsomvang van maximaal 12 uur per week), voor ouderen (vanaf 50 jaar) en kleine(re) werkgevers gelden bijzondere bepalingen.