DE F VAN FLEXIBELE ARBEID

Flexibele arbeid is belangrijk voor een goed functionerende arbeidsmarkt en economie; het stelt bedrijven in staat om pieken en dalen op te vangen. Het aantal flexwerkers neemt dan ook sterk toe. Met de WWZ introduceert het kabinet een aantal maatregelen ter verbetering van de wettelijke bescherming van flexwerkers. Deze “flexbepalingen” zijn per 1 januari 2015 in werking getreden, met uitzondering van de ketenregeling, die per 1 juli 2015 in werking treedt. Ze worden hier kort aangestipt:

• AANZEGVERPLICHTING
Werkgever moet werknemer tijdig informatie verschaffen over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst (zie de A van Aanzegverplichting);
• CONCURRENTIEBEDING
Het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen nog mogelijk onder strenge voorwaarden (zie de C van Concurrentiebeding);
• KETENREGELING
Met ingang van 1 juli 2015 wordt de ketenregeling gewijzigd van “3x3x3” naar “3x2x6” ; er zijn 3 opvolgende overeenkomsten mogelijk in een periode van 2 jaar, met een tussenpoos van ten hoogste 6 maanden, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Bij cao kan hiervan worden afgeweken.
• LOONRISICOREGELING OPROEPKRACHTEN
De mogelijkheid om de wettelijke loondoorbetalingsplicht bij cao uit te sluiten wordt beperkt. Na de eerste 6 maanden kan dat alleen nog bij in de cao benoemde functies, als de aan de functies verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben;
• PROEFTIJD
Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen nog mogelijk als sprake is van een eerste overeenkomst voor langer dan 6 maanden;
• UITZENDOVEREENKOMST
Ten aanzien van uitzendovereenkomsten zijn de mogelijkheden beperkt om bij cao af te wijken van de wettelijke termijnen met betrekking tot het opnemen van een uitzendbeding, de toepasselijkheid van de ketenregeling en de uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht.