Nieuwsbrief KoM zet werkgevers op het verkeerde been

In de K0M-nieuwsbrief van 20 augustus 2018 wordt gesuggereerd dat een werkgever het arbeidsongeschiktheidspercentage of de loonwaarde van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer zonder tussenkomst van de bedrijfsarts rechtmatig (dus conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan verwerken. In deze bijdrage leg ik uit waarom die suggestie onjuist is.

De eerste pijler waarop de stelling in de nieuwsbrief rust is een document met de opvatting van de deelnemers van een ad hoc werkgroep waarin knelpunten die de Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers (Beleidsregels) uit februari 2016 zouden veroorzaken werden besproken. De tweede pijler vormt het op Arboportaal gepubliceerde document over de methodiek voor vaststelling van de loonwaarde.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) baseert het toezicht op de naleving van de AVG op zijn uitleg van de AVG. De opvatting van de deelnemers van de ad hoc groep is in beginsel irrelevant omdat de Uitvoeringswet AVG (UAVG) in artikel 14 de AP aanwijst als het enige orgaan dat is belast met het toezicht op de naleving van de AVG. Overigens blijkt uit de gezamenlijke uitleg geen opvatting over de verwerking van het arbeidsongeschiktheidspercentage of de loonwaarde.

De AP heeft in het onderzoek naar de verwerking van gezondheidsgegevens van werknemers van Abrona verduidelijkt dat de verwerking van een arbeidsongeschiktheidspercentage of de loonwaarde alleen rechtmatig is, nadat in ieder geval de bedrijfsarts de belastbaarheid van de werknemer heeft vastgesteld. Het Abrona-rapport dateert van voor de datum van de inwerkingtreding van de AVG, maar er is geen aanleiding aan te nemen dat de wetsuitleg is veranderd. Het document waaruit volgt hoe de loonwaarde wordt vastgesteld doet – voor zover dat al mogelijk zou zijn om de in de vorige alinea genoemde reden – geen afbreuk aan de opvatting van de AP. Het document refereert alleen aan de Wet verbetering poortwachter, niet aan de AVG. Bovendien blijkt uit het achtergrond document dat de ‘actuele inzetbaarheid’ van de werknemer op de hoofdtaken van diens functie het uitgangspunt voor de berekening van de loonwaarde is. Omdat de vaststelling van de actuele belastbaarheid onder de exclusieve bij wet aan de bedrijfsarts toebedeelde bevoegdheid valt, kan de loonwaarde niet worden vastgesteld zonder betrokkenheid van de bedrijfsarts.

Het arbeidsongeschiktheidspercentage of de loonwaarde was en blijft vanzelfsprekend een persoonsgegeven zolang de uitkomst van de berekening in verband staat tot de (gedeeltelijk arbeidsgeschikte) werknemer wie het betreft.

Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan gerust contact op met

Igor Janssen van g r i p h.